Изпрати запитване

Мярка 4.1 - 2024 - целеви прием за напояване

мярка 4.1, целеви прием за напояване - 2024

Мярка 4.1 - целеви прием за напояване - 2024

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" за 2024 г. е насочена към подпомагане на земеделските производители чрез целеви прием за напояване.

С бюджет от 50 милиона евро, програмата има за цел да подобри ефективността и устойчивостта на напоителните системи в България.
 
 
Подпомагат се земеделски производители, които отговарят на следните изисквания:
 • да са физически лица
 • да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия
 • Групи и организации на производители'

Размер на помощта:
Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи.
Максималната стойност на допустимите разходи по проекта – 450 000 евро.
 
Допустими дейности:
Производството на селскостопански продукти включени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук.
 
Допустими разходи:
 • Поливни инсталации (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, инсталации за капково напояване, пивоти, тръбно-ролкови машини, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други елементи от тях;
 • Съоръжения за съхраняване на вода – стационарни резервоари и цистерни и др.;
 • Оборудване за автоматизиране на напояването, включващи цифрови и автоматизирани решения;
 • Други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност;
 • Оборудване/ съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване;
 • Оборудване/ съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството;
 • Автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода в животновъдството и др.;
 • Инсталации за подобряване качеството на входящи води (пречистване);
 • Фотоволтаични системи, необходими за захранване на допустимите активи/ оборудване/ инсталации по проекта;
 • Строително-монтажни работи*, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проекта.
 • Закупуване на софтуер, пряко свързан с работата на активите включени в проекта.
 • Общи разходи - Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.
*СМР включват само монтаж на допустимите машини, съоръжения, оборудване и инсталации като (неизчерпателен списък): изграждане на постаменти и/или фундиране, кофражни работи, бетонови работи, полагане на настилки, хидроизолационни работи, изграждане на метална конструкция, заваръчни работи и други.
 
Приоритети и критерии за оценка:
 • Проекти за производство на земеделска продукция в чувствителни сектори - „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етеричномаслени и медицински култури“ и/ или царевица;
 • Проекти на кандидати, които не са били одобрени по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 г.;
 • Проекти на млади фермери;
 • Проекти на кандидати с история като ЗП;
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост;
 • Проекти, подадени от групи организации;
 • Проекти на кандидати – биопроизводители;


За повече информация: 0897 97 14 91
info@cibolabg.com


Запитване към Сибола

Изпрати