Изпрати запитване

Внедряване на иновации в предприятията - Процедура BG16RFPR001-1.003

Внедряване на иновации в предприятията - Процедура BG16RFPR001-1.003

Внедряване на иновации в предприятията - 2024

Внедряване на иновации в предприятията  2024  ОПИК - ИСУН

Процедура на Министерство на иновциите и растежа

 
 1. Минимален размер на безвъзмездната помощ: 50 000 лв.
 2. Максимален размер на безвъзмездната помощ:
 • Микро предприятие – 200 000 лева;
 • Малко предприятие – 500 000 лева;
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 800 000 лева.
 
 1. Максимален размер на БФП:
 3.1 При избран режим „регионална инвестиционна помощ“:
 
Категория на предприятието Максимален % БФП
извън ЮЗР (NUTS-2)
Максимален % БФП
в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия 45% София град (столица): 40%
София област: 45%
Област Благоевград: 45%
Област Перник: 40%
Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия 45% София град (столица): 30%
София област: 45%
Област Благоевград: 45%
Област Перник: 30%
Област Кюстендил: 35%
Малки дружества със средна пазарна капитализация 45% София град (столица): 20%
София област: 45%
Област Благоевград: 45%
Област Перник: 20%
Област Кюстендил: 25%

3.2 При избран режим „минимална помощ“ (de minimis): 45% за микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация
 
 1. Допустими фирми за внедряване на иновации в предприятията - индустрия, преработка, услуги, туризъм, образование и др.

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
 • Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps);
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2022 
Микропредприятие ≥ 100 000 лева
Малко предприятие ≥ 300 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева
Недопустими по процедурата са дружества и лица заети в сферата на земеделието и преработката на земеделска продукция.
 1. Допустими дейности за финансиране внедряване на иновации в предприятията:

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).
Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Видове иновации - основни етапи във внедряването


Продуктова иновация е нов продукт или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.

Иновация в бизнес процесите (процесова иновация) е нов или подобрен бизнес процес (или комбинация от двете) на една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието.

ВАЖНО: Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика, и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща произтичаща от необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).
 

Сибола - ефективно консултиране при кандидатстване за европейско финансиране за иновации


Съдействаме на фирмите за растеж, чрез получаване на максимална добавена стойност от европейските програми с успешно реализирани европроекти!
Може да ни потърсите за първоначална консултация в разговор или да ни изпратите описание на проектната си идея като запитване.


Запитване към Сибола

Изпрати