Изпрати запитване

Процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“


Минимален размер на безвъзмездната помощ:  50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната помощ:
 • Микро предприятия – 250 000 лева;
 • Малки предприятия – 400 000 лева;
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000 лева.
-
ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ:
 1. При избран режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“:
 
Вид изследвания Основен интензитет на помощта
Експериментално развитие 25 %
Индустриални научни
изследвания

Надбавки:
1) В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро предприятия:Вид изследвания
Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие
45%

35%

25%
Индустриални научни изследвания

2) Интензитетите на помощта, както са посочени в т. 1 по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15 %, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:
 • включва ефективно сътрудничество  между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи ИЛИ
 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.
-
В случай че са спазени изкисванията по т. 2, максималният интензитет на помощта може да достигне, както следва:

 Вид изследвания
Интензитет
Микро и малки предприятия Средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие
60%

50%

40%
Индустриални научни изследвания

3.2 При избран режим „минимална помощ“ (de minimis): 60% за микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия.
 
 1. Допустими кандидати
 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.;
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2022 г.[1]
Микропредприятие ≥    80 000 лева
Малко предприятие ≥  200 000 лева
Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥   850 000 лева
Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева
 
 1. Допустими дейности
Елемент А
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация
Елемент Б
 1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 


Направете запитване

Изпрати