Изпрати запитване

Мярка 6.4 - Инвестиции в неземеделски дейности

Мярка 6.4 - Инвестиции в неземеделски дейности 2023 - 2024

Мярка 6.4 - Инвестиции в неземеделски дейности  2024Вид на подкрепата по мярка 6.4:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

* Не се предоставя финансова помощ за туристически дейности свързани с изграждане/ ремонт/ реконструкция на места за настаняване.


Допустими разходи по мярка 6.4:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер за тях;
 • Общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Бенефициенти по мярка 6.4:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Критерии за допустимост по мярка 6.4:
 • Инвестицията да се осъществява  в селски район;
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/10 години при СМР
 • Земеделските стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
  • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските
производители от най – малко 24 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са
прекратявали своята дейност;
 • да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат седалище на територията на селски район;
 • икономическият размер на земеделското стопанство е от над 8 000 евро до 170 000 евро стандартен производствен обем /СПО/, включително;
 • да съответстват на определението за „малко“ или „средно“ земеделско стопанство;
 
 • Микропредприятията, допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
  • да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • да имат седалище на територията на селски район;
 
 • Физическите лица, допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:
  • да бъдат регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в
  • регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ;
  • да отговарят на определението за микропредприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП;
  • да имат постоянен адрес на територията на селски район;

Интензитет и размер на помощта по мярка 6.4:
Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи.

Максималната стойност на допустимите разходи по проекта – 400 000 евро.

Сибола предлага ефективни решения за кандидатстване за европейско финансиране по мярка 6.4. Съдействаме за получаване на максимална добавена стойност от европейските програми с успешно реализирани европроекти!
Може да ни потърсите за първоначална консултация в разговор или да ни изпратите описание на проектната си идея като запитване.


Запитване към Сибола

Изпрати