Изпрати запитване

Инвестиции в земеделските стопанства - околна среда

ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА
ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Бюджет по процедурата: 105 810 993  евро 

Подпомагат се земеделски производители, които отговарят на следните изисквания:
 • да са физически лица или;
 • да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия или;
 • Групи и организации на производители или;
 • Кооперативни обединения на земеделски стопани;
 • да имат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или публична финансова помощ за извършваната от тях селскостопанска дейност;
 • „средни“ и „големи“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
  • средно земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 30 000 до 170 000 евро, включително;
  • голямо земеделско стопанство – стандартен производствен обем над 170 000 евро;
 • „малки“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
  • малко земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 8 000 до 30 000 евро, включително; 

Допълнителни изисквания:
 • Кандидатите с инвестиции в биологично производство: Към датата на подаване на проектното предложение следва да имат сключен договор с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието да осъществява контрол за съответствие на биологичното производство.
 • За дейност „Размножаване и поддържане на генофонда“ са допустими земеделски производители, отглеждащи животни от местни (автохтонни) породи, попадащи в следните категории според праговете на застрашеност: изчезващи, силно застрашени, средно застрашени, слабо застрашени, много слабо застрашени.

Размер на помощта:
 1. Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 2. Финансовата помощ може да се увеличи с до 25 % за проектни предложения представени от кандидати групи/организации на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани;
 3. Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори;
 4. За дейност „Размножаване и поддържане на генофонда“ финансовата помощ е в размер до 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


Допустими дейности:

Производството на селскостопански продукти включени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук.


Допустими разходи:

Подпомагането се предоставя само за материални и/или нематериални активи, в това число машини, съоръжения, оборудване, включително и недвижима собственост, както и общи разходи, свързани с подпомаганата дейност:
  1. Биологично производство:
 • създаване на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин – закупуване на посадъчен материал и други материали, агротехнически мероприятия по подготовка на терена и засаждане и др.;
 • изграждане/ремонт/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин;
  1. Материални и нематериални инвестиции за прилагане на технологиите на прецизно/ интелигентно/ цифрово земеделие - оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита, прецизно напояване (системи и оборудване, използвани за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, с изключение на инвестиции в елементи от напоителната инфраструктура), превенция на болести по животните, регенеративно/ консервационно земеделие, събиране и анализ на данни за отпадъците, генерирани от земеделското производство, проследяване на емисиите парникови газове в стопанството, като например (неизчерпателен списък): сензори, дронове, изкуствен интелект, сателитни изображения, автоматизация и роботика, вкл. земеделска техника с такива компоненти.
  1. Размножаване и поддържане на генофонда - изграждане/ ремонт/ реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и развъждане на животни от местни (автохтонни) породи.

Приоритети и критерии за оценка:
 • Проекти за производство на земеделска продукция в чувствителни сектори;
 • Технологии водещи до намаляване на емисиите, проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии или иновации в земеделското производство;
 • Инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо развитие, дигитализация и роботизация, в това число устойчива енергия;
 • Проекти, насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители;
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост;
 • Проекти на млади фермери;
 • Кандидати на територията на райони с природни и други ограничения;


Запитване към Сибола

Изпрати