Изпрати запитване

Преработка на селскостопански продукти - околна среда

ОКОЛНАТА СРЕДА
ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Бюджет по процедурата: 89 060 990 евро 

Допустими кандидати:
 • да са физически лица или;
 • да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия;
 • Групи и организации на производители или;
 • Пазари на производители;

Изисквания за преработвателите:
 • Да са микро, малки, средни или големи предприятия, осъществящи дейност по преработка на селскостопански продукти съгласно Закона за храните:
  • за микро и малки предприятия – 24 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение;
  • за средни и големи предприятия - 36 месеца без прекъсване преди подаване на проектното предложение;

Изисквания за земеделските производители:
 • най – малко 51% от предвидените за преработка селскостопански продукти трябва да са произведени в земеделското стопанство на кандидата;
 • „малки“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 12 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
  • малко земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 8 000 до 30 000 евро, включително; 
 •  „средни“ и „големи“ земеделски стопанства - да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 36 месеца преди кандидатстването за подпомагане и да не са прекратявали своята дейност в този период;
  • средно земеделско стопанство – стандартен производствен обем от над 30 000 до 170 000 евро, включително;
  • голямо земеделско стопанство – стандартен производствен обем над 170 000 евро;

Размер на помощта:
 
Кандидат Финансова помощ Максимум
Микро и малко предприятие До 50%* 500 000 €
Средно предприятие До 50%* 1 000 000 €
Голямо предприятие До 50%* 1 500 000 €
Малко земеделско стопанство СПО 8 000 - 30 000 € До 50%* 500 000 €
Средно земеделско стопанство СПО 30 000 - 170 000 € До 50%* 1 000 000 €
Голямо земеделско стопанство СПО над 170 000 € До 50%* 1 500 000 €
Групи и организации на производители и кооперативни обединения + 25%* 2 000 000 €
Пазари на производители 65% 1 000 000 €

*Финансовата помощ може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в чувствителни сектори;


Допустими дейности:

Преработката и/или маркетинг /предлагането на пазара на продукти/, описани в Приложение
І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук.
 • Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици;
 • Месо и месни продукти;
 • Плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • Пчелен мед;
 • Зърнени, мелничарски и нишестени продукти;
 • Растителни и животински масла и мазнини;
 • Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки;
 • Готови храни за селскостопански животни;
 • Гроздова мъст, вино и оцет;

Допустими разходи:
 • Пречиствателни съоръжения и съоръжения за третиране на отпадъци;
 • Съоръжения за съхраняване или оползотворяване на различни отпадъчни суровини от селскостопански продукти, получени в резултат на извършваната преработка;
 • Инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработката и маркетинга;
 • Инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, включително такива използващи биомаса;
 • Инвестиции и дейности свързани с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи предприятия;
 • Общи разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение и правни услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Приоритети и критерии за оценка:
 • Проекти за преработка на земеделска продукция от чувствителни сектори;
 • Производство на биологични продукти;
 • Проекти за въвеждане на иновации в ХВП;
 • Преработка на собствена суровина;
 • Инвестиции за покриване стандартите на ЕС;
 • Инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо развитие, дигитализация и роботизация, в това число устойчива енергия;
 • Проекти осигуряващи устойчива заетост;
 • Проекти, насърчаващи кооперирането между земеделските производители и предприятията от ХВП;
 • Проекти на кандидати, доказващи финансова устойчивост;


Запитване към Сибола

Изпрати