Изпрати запитване

Актуално

11.07.2024

От днес 11 юли 2024, стартира прием на проекти по мярка 4.2, включително за соларни мощности

проекти мярка 4.2
От днес, 11 юли 2024 г., стартира целеви прием на проектни предложения за извършване на инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 52 806 600,00 лв.

 Минималният размер на допустимите разходи за проектните предложения е в размер на 29 337,00 лв., а максималният - 1 369 060,00 лв. За проектни предложения за инвестиции в преработка/маркетинг на продукти от Приложение I от ДФЕС в продукти извън Приложение I, максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на до 1 173 480,00  лева.

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ за преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС или памук се предоставя при условията на режим „минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. и е в размер на до 586 749,00 лв.
Кандидатите по процедурата трябва да имат регистриран и действащ обект за преработка на земеделски суровини за получаване на продуктите, описани в бизнес плана.

Допустими за подпомагане са материални инвестиции за закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения, оборудване и съоръжения за съхраняване, третиране и оползотворяване на отпадъци в резултат на извършената преработка на селскостопански продукти, както за съхраняване на отпадъчни и технологични води, включително инсталации за пречистването им в преработката и маркетинга. Финансират се и инсталации за производство на енергия от ВЕИ, включително от биомаса за собствено потребление и собствени нужди и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия към съществуващи фотоволтаични системи. Допустими инвестиции са  закупуването на съоръжения, машини и оборудване за производството на течни, газообразни и твърди горива от биомаса, използвани за производство на енергия за собствено потребление и собствени нужди, позволяващи и оползотворяването на остатъците/отпадъците от преработването на земеделските суровини. Подпомагат се още и монтажни дейности, пряко свързани с изпълнение на дейностите по проектното предложение.

Одобреното  проектно предложение трябва да бъде изпълнено в срок до 10 месеца от датата на подписването на административния договор, но не по-късно от 1 септември 2025 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 часа на 11 октомври 2024 г.

Може да получите експертно проектно консултиране от екипа на Сибола, с над 25 години опит в разработването на 1000 успешни европейски проекти, като изпратите запитване или се обадите още сега:
 
0897 97 14 91
info@cibolabg.com
 


Запитване към Сибола

Изпрати